Floristički sastav i biomasa korova u organskom usevu lucerke

Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija (1,2)

Corresponding author: oliverai@polj.uns.ac.rs
Abstract:

U radu je prikazan floristički sastav i biomasa korova u usevu organske lucerke različite starosti, na oglednim parcelama u Futogu tokom vegetacionog perioda 2015. godine. Konstatovano je prisustvo ukupno 60 korovskih vrsta, a broj korovskih vrsta se kretao od 49 u trogodišnjem usevu, 48 u četvorogodišnjem, do 34 u petogodišnjem organskom usevu lucerke. Kvantitativna i kvalitativna struktura korovske sinuzije u usevu lucerke je zavisila od godina starosti useva lucerke.Analizom pokrovnih vrednosti i stepena prisutnosti korovskih biljaka uočava se da vrste: Rumex obtusifolius L.,Taraxacum officinale Web., Cynodon dactylon Pers. iArtemisia vulgaris L. imaju najveći značaj za zakorovljenost lucerke. Najveći broj korovskih vrsta na analiziranim varijantama lucerke pripadao je familijama Poaceae i Asteraceae. U biološkom spektru korova, u usevima organske lucerke, dominiraju terofite čiji se broj redukuje sa starošću useva, dok je udeo hemikriptofita i geofita manje-više konstantan. Iako je zabeležen znatan nivo zakorovljenosti lucerke, ipak je biomasa lucerke dostigla prihvatljive vrednosti koje su bile znatno više od biomase korova, što je bilo i statistički visoko značajno.

(241.2 KB)