Kontrola prevremenog opadanja plodova sorte jabuke ajdared upotrebom α-naftilsirćetne kiseline

Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija (1,2,3,4,5)

Corresponding author: biserka@polj.uns.ac.rs
Abstract:

Opadanje plodova pre dostizanja tehnološke zrelosti predstavlja jedan od glavnih problema u proizvodnji jabuke. Cilj rada je bio da se ispita dejstvo preparata VBC 3033 na bazi aminoetoksivinilglicina (AVG) i preparata Dirager na bazi α-naftilsirćetne kiseline (NAA) na sprečavanje opadanja plodova jabuke sorte Ajdared, u zavisnosti od vremena primene, broja ponavljanja aplikacije i koncentracije. Istraživanja su sprovedena na Oglednom polju za voćarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Saduu periodu od 2009. do 2011. godine. Posebna pažnja usmerena je ka dvostrukoj i trostrukoj primeni NAA koje su imale najveću efikasnost u sprečavanju opadanja plodova pre planiranog vremena berbe.

(232.75 KB)