Uticaj temperature na klijavost polena i rast polenovih cevčica sorti kruške

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd - Zemun, Srbija (1,2,3,4)

Corresponding author: radovicaleksandar@yahoo.com
Abstract:

U ovom radu ispitivan je uticaj tri različite temperature (8, 16 i 24°C) na klijavost polena i dužinu polenovih cevčica kod četiri sorte kruške (Rana Moretinijeva, Vilijamovka, Konferans i Fetelova). Temperatura je ispoljila značajan uticaj na klijavost polena. Najveća klijavost polena je utvrđena na temperaturi od 24°C (53,25%), nešto manja na 16°C (44,72%),a najmanja na 8°C (23,16%). Uticaj temperature je bio znatno više izražen nadužinu polenovih cevčica. Dužina polenovih cevčica je za oko tri puta bila veća na temperaturama od 16i 24°C u odnosu na 8°C. Temperatura od 8°C nije dovoljna za klijavost polena i rast polenovih cevčica sorti kruške. Međutim, temperature od 16 i 24°C su optimalne za klijavost polena i rast polenovih cevčica.

(328.86 KB)