Produktivne osobine strnih žita u zavisnosti od primene mineralnih đubriva sa povećanim sadržajem fosfora i kalijuma

Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet, Lešak, Srbija (1,2,3,4,5)

Corresponding author: mbiberdzic@gmail.com
Abstract:

Cilj ovoga rada bio je da se na zemljištu tipa pseudoglej ispita uticaj primene mineralnih đubriva sa povećanim sadržajem fosfora i kalijuma na produktivne osobine nekih strnih žita. Istraživanja su obavljena u okolini Kraljeva tokom 2011/2013. godine. U ogledu su bili uključeni pšenica, ozimi ječam i tritikale i 3 varijante đubriva (K -kontrola; V1 -N90 P60 K60; V2 -N90 P80 K80 i V3 -N90 P100 K100). Pored prinosa zrna praćeni su apsolutna i hektolitarska masa zrna. Dobijeni rezultati su obrađeni primenom analize varijanse. Značajnih razlika u prinosu, apsolutnoj i hektolitarskoj masi zrna između strnih žita nije bilo. Primena mineralnih đubriva sa povećanim sadržajem fosfora i kalijuma dovela je do značajnog povećanja prinosa zrna, apsolutne i hektolitarske mase strnih žita u odnosu na kontrolu. Između varijanti V1 i V2, kao i varijanti  V2 i V3 nisu postojale statistički značajne razlike u apsolutnoj i hektolitarskoj masi zrna. Prosečne vrednosti prinosa zrna za strna žita kretale su se od 1510 kg ha-1 na kontrolnoj varijanti do 3209 kg ha-1 na varijanti sa najvećom dozom fosfora i kalijuma. Značajne razlike u prinosu zrna zabeležene su između varijanti V1 i V2, kao i varijanti V2 i V3. Primenom samo mineralnih đubriva na kiselim zemljištima prinosi su relativno niski.

(203.86 KB)