Floristički sastav korova, morfološke i produktivne osobine genotipova različitih alternativnih vrsta pšenice u organskoj proizvodnji

Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija (1)
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Srbija (2,3)

Corresponding author: svetlana_r@iep.bg.ac.rs
Abstract:

Cilj rada jeste ocena florističkog sastava korova, proučavanje kvantitativnih osobina (visina stabla, dužina poslednje internodije, dužina klasa, masa hiljadu zrna, prinos zrna) različitih genotipova alternativnih vrsta pšenice i odnosa između ispitivanih osobina i mase korova u sistemu organske proizvodnje. Ispitivanje je realizovano prema planu slučajnog blok sistema u četiri ponavlјanja, u dvogodišnjem periodu (2009/2010-2010/2011). Ispitivana je po jedna sorta tvrde pšeniceTriticum durum (Dolap), kompaktum pšenice Triticum compactum (Bambi) i krupnika Triticum spelta (Nirvana). U okviru tretmana za održavanje i povećanje biološke plodnosti zemlјišta ispitivane su dve varijante đubrenja: T1 -đubrenje samo mikrobiološkim đubrivom u prihranjivanju (5,0 l ha-1); T2 -đubrenje biohumusom (3,0 t ha-1) i mikrobiološkim đubrivom u prihranjivanju  (5,0 l ha-1); T0 -kontrola – bez primene đubriva. Rezultati su pokazali da genotip i tretman, kao ispitivani faktori, veoma značajno utiču na suvu masu korova, visinu stabla, dužinu poslednje internodije i klasa, kao i na prinos zrna proučavanih genotipova, dok je uticaj njihove interakcije slabiji. U uslovima niskih ulaganja, između visine stabla i suve mase korova konstatovana je veoma značajna negativna korelacija (r = - 0,58), kao i značajna negativna korelacija između mase korova  i visine prinosa zrna (r = - 0,44). Dobijeni rezultati ukazuju da pravilan odabir genotipa, uz primenu đubriva, može da ima značajan uticaj na zakorovljenost i uspostavljanje stabilne proizvodnje u organskoj poljoprivredi.

(232.1 KB)