Uticaj deficitarnog navodnjavanja na prinos zrna i karakteristike klipa kukuruza

Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Zemun Polje, Srbija (1)
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet,  Beograd - Zemun, Srbija (2,3,5,6,7)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija (4)

Corresponding author: bonna@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

U Vojvodini, suša je važan faktor koji ograničava prinos kukuruza. Ciljevi ovog istraživanja bili su upoređivanje prirodnog i različitih irigacionih vodnih režima u kukuruzu (cv. ZP SC 684 – FAO600), ocena prinosa i osobina klipa. Trogodišnja eksperimentalna istraživanja obavljena su u Zemun Polju (Vojvodini), odnosno u severnom delu Republike Srbije (dvadesetogodišnji prosek padavina u vegetacionom periodu kukuruza je 384 mm). Ispitivan je efekat četiri varijante vodnog režima kukuruza: I0 – bez navodnjavanja, I1 – sadržajvodeuzemljištuodržavanjenanivou80–85% poljskogvodnogkapaciteta(PVK) dopunskimnavodnjavanjemkišenjem, I2 – 70–75% PVK i I3 – 60–65% PVK. Rezultati su pokazali veliku varijabilnost između godina, uglavnom zbog pojave padavina u fenofazi cvetanja, oplodnje i nalivanja zrna. Navodnjavanje je značajno uticalo na prinos zrna, karakteristike klipa i visinu biljaka kukuruza. Takođe, utvrđene su značajne razlike i između navodnjavanih varijanti. Prinos zrna varirao je između 8,73 i 16,33 t ha–1. Najveći prinos kukuruza (prosečno 15,08 t ha–1) ostvaren je u varijanti I1, a najmanji (10,20 t ha–1) u nenavodnjavanoj (I0) varijanti. Prinos se smanjivao i do 35% sa smanjenjem količine vode za navodnjavanje. Najizraženiji efekat dopunskog navodnjavanja na prinos zrna kukuruza ostvaren je u toplom i veoma sušnom vegetacionom periodu 2008. godine. Kukuruz u Vojvodini može da se gaji sa prihvatljivim prinosima uz uštedu vode za navodnjavanje, što će rezultirati efikasnijim korišćenjem vodnih resursa.

(208.34 KB)